BARGAIN!! 2013 Nissan Navara 2.5 DCi D/Cab

BARGAIN!! 2013 Nissan Navara 2.5 DCi D/Cab with canopy

R239,995.

Jean Davies
073 742 2148.

X